AMUS: Rezolucija o kršenju autorskih prava od strane javnih servisa u BiH

5. Apr 2018. | 19:32 | NV
LOGO_AMUS

Danas je na zasjedanju Evropskog komiteta CISAC-a u Beogradu usvojena posebna rezolucija, sa ciljem rješavanja pitanja neovlaštenog i nesavjesnog djelovanja javnih servisa u BiH (Radio-televizija Bosne i Hercegovine – BHRT, Radio-televizija Federacije Bosne i Hercegovine – RTV FBiH i Radio-televizija Republike Srpske – RTRS) u pogledu poštivanja autorskih muzičkih prava, saopšteno jeiz Asocijacije kompozitora-muzičkih stvaralaca (AMUS). Iz AMUS-a dalje navode:

“Inicijativu za donošenje ove rezolucije “Asocijacija kompozitora-muzičkih stvaralaca” pokrenula je krajem 2017. godine, zbog kontinuiranog i upornog odbijanja javnih servisa u BiH da pristupe zaključenju ugovora i poštuju autorske obaveze u pogledu  korištenja zaštićenih autorskih muzičkih djela u okviru svog radio i tv programa.

Ovom rezolucijom CISAC, čija je misija zaštita i odbrana moralnih i ekonomskih interesa više od četiri miliona stvaralaca širom svijeta, poziva prvenstveno javne servise u BiH da prepoznaju AMUS kao legitimnog ključnog partnera i da poštuju svoje zakonske obaveze u skladu sa nacionalnim zakonodavstvom o autorskim pravima i međunarodnim ugovorima čija je potpisnica Bosna i Hercegovina.

CISAC također poziva sve relevantne javne organe i tijela u Bosni i Hercegovini da pruže svu pomoć AMUS-u u pravilnom sprovođenju Zakona o kolektivnom ostvarivanju autorskog i srodnih prava, te dovedu  javne emitere na pregovarački stol kako bi osigurali odgovarajuće naknade za autore muzičkih djela čija su djela korištena u proteklom periodu od strane javnih servisa ali i za svaku buduću upotrebu autorskih muzičkih djela u njihovim programima.

CISAC je iskazao podršku za sve pravne postupke i radnje koje je AMUS pokrenuo protiv istih kako bi se  spriječilo dalje kršenje autorskih prava i osigurala retroaktivna pravična naknada za  korištena muzička djela zaštićena autorskim pravima, očekujući također da sudovi u Bosni i Hercegovini djeluju u skladu sa najvišim pravnim standardima rješavajući pravično i brzo pravne postupke u skladu s važećim zakonskim normama.

Na ovaj način AMUS se nada da će se ukazati na ozbiljnost trenutne situacije u pogledu opšteg poštivanja autorskih muzičkih prava u BiH i plaćanja za upotrebu autorskih djela svih korisnika.

Zasjedanju Evropskog Komiteta CISAC-a u Beogradu prisustvovali su predsjednik Upravnog odbora  AMUS-a, Davor Sučić, članovi Upravnog odbora, Enver Šadinlija i Amir Šehić, generalna direktorica Stručne službe AMUS-a, mr. sc. Lejla Trnčić, direktor sektora za pravne i opšte poslove, Sejad Sabljica i doc. dr. Haris Hasić.”

 

NV / AMUS

Na vrh