FBiH: Predstavnički dom odobrio izmjene Zakona o električnoj energiji

Predstavnički dom Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine odobrio je na današnjoj sjednici s 50 glasova "za", 26 protiv i jednim uzdržanim glasom Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o električnoj energiji koji je utvrdila Federalna vlada i uputila ga u parlamentarnu proceduru po hitnom postupku

17. Nov 2015. | 15:43 | S.K
50056a

Da bi izmjene i dopune stupile na snagu, mora ih odobriti i Dom naroda.

Jedna od izmjena odnosi se na brisanje stava 9. iz člana 116. Zakona kojim je regulirano da će ovlaštenja po osnovu državnog kapitala u postojećim elektroprivrednim društvima i u društvima koja nastanu nakon prestrukturiranja elektroenergetskog sektora, vršiti Ministarstvo.

Među razlozima za ovu izmjenu navedeno je da Zakon o električnoj energiji treba da regulira samo oblast elektroenergetskog sektora.

Proširen je član 4. Zakona odredbom da se elektroenergetska strategija Federacije BiH izrađuje u skladu s međunarodnim normama i standardima Evropske unije, uključujući ekološke standarde i principe očuvanja životne sredine.

Izmjene su urađene i u dijelu Zakona koji se odnosi na kaznene odredbe i usklađene sa Zakonom o prekršajima.


Odobrena raspodjela prihoda Gradu Sarajevu

“Grad Sarajevo se uključuje u direktnu raspodjelu prihoda od poreza koji se prikupljaju na jedinstvenom računu Federacije Bosne i Hercegovine, prema izmjenama i dopuni aktuelnog Zakona o pripadnosti javnih prihoda u FBiH”, prihvaćenih danas većinom glasova na sjednici Predstavničkog doma Federalnog parlamenta u Sarajevu.

Da bi izmjene stupile na snagu, treba da ih odobri i Dom naroda koji će zasjedati uskoro.

Uvrštavanje na dnevni red današnje sjednice te izjašnjavanje poslanika po hitnom postupku o tom aktu zatražila je Federalna vlada.

Ključni razlog za hitnu proceduru je što je Prijedlog izmjena i dopuna Zakona u skladu s presudom Ustavnog suda FBiH od 10. juna 2015. godine, kojom je utvrđena povreda prava na lokalnu samoupravu Grada Sarajeva, zagarantovanu odredbama Ustava FBiH, Evropske povelje o lokalnoj samoupravi te Zakona o načelima lokalne samouprave u Federaciji BiH, obrazloženo je.

Prema odobrenim izmjenama, za finansiranje funkcija Kantona, umjesto dosadašnjih 51,48 posto od prihoda s jedinstvenog računa, propisuje se 51,23 posto. Za finansiranje funkcija Grada Sarajeva namijenjeno je 0,25 posto prihoda. Također je promijenjen koeficijent koji odražava posebne potrebe Kantona Sarajevo s 2,0000 na 1,9658.

 I sve općine uključene su u direktnu raspodjelu prihoda od indirektnih poreza, a dosad im je pripadajući novac transferiran iz kantonalnog budžeta.

Na vrh