Kazazić: "Šipad Komerc" oštećen za 7 miliona KM zbog “građevinske mafije”

Tužilaštvo Brčko distrikta BiH, bez konkretnih i valjanih objašnjenja, odbilo je u dva navrata zahtjev "Šipad Komerca“ iz Sarajeva za provođenje istrage i sprečavanja nezakonitosti u slučaju “građevinske mafije“ u Brčko Distriktu

17. Nov 2014. | 11:11 | S.K
31831

Naime, riječ je o slučaju u kojem je, kako navode iz “Šipad Komerca“, zbog nesavjesnog poslovanja službenika Vlade Brčko Distrikta, to preduzeće oštećeno za oko 7 miliona, što je utvrdio sudski vještak.

U nemogućnosti da ostvari pravdu u pravosuđu Brčko Distrikta, “Šipad Komerc“ je 14. maja, a potom i 4. novembra ove godine uputio Državnoj agenciji za istrage i zaštitu (SIPA) Zahtjev za pokretanje istrage o pomenutom slučaju, dostavljajući ovoj instituciji potrebnu dokumentaciju.

Povodom istog slučaja, upućen je i zahtjev/apelacija Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine, u nadi da će konačno ostvariti pravdu, koja znači adekvatno obeštećenje “Šipad Komerca“ i procesuiranje “građevinske mafije”.

Sve je počelo u februaru 2004. godine, kada je direktor “Šipada“ Hamza Kazazić, sa predstavnicima Vlade Brčko Distrikta potpisao Ugovor o načinu i uslovima korištenja dodijeljenog građevinskog zemljišta radi građenja stambeno-poslovnih objekata. Prethodno je “Šipad Komerc“ dobio Rješenja o dodijeli gradskog građevinskog zemljišta od strane Brčko distrikta BiH (broj 0-2—022-187/03), od 25. maja 2003.godine.

Produženje roka Rješenja izvršeno je na osnovu naloga Supervizora Brčko distrikta BiH, 20. marta 2006. godine. "Šipad Komerc“ dobio je urbanističku saglasnosti od Odjeljenja za urbanizam, imovinske odnose i privredni razvoj (broj 06-364-001816/05-1) 12. 05. 2006. godine, a Rješenjem istog organa, od 30. jula 2007.godine, produžena je važnost urbanističke saglasnosti.

S ciljem realiziranja ugovorenih uslova, sačinjen je Ugovor kojim je "Šipad Komerc“ preuzeo obavezu plaćanja i izrade regulacionog plana, a koji je potpisao i predsjednik Vlade. U cilju rješavanja nerazriješenih imovinsko-pravnih odnosa, sačinjen je i predugovor o prenosu prava građenja sa nekoliko fizičkih lica, kao i sa firmom,"Žitopromet" d.d Brčko. Sa firmom "Planum" d.o.o. Brčko, 11. decembra 2007.godine, sačinjen je Ugovor o izradi investiciono-tehničke dokumentacije. Za te aktivnosti, “Šipad Komerc“ je potrošio blizu milion KM.

"Međutim, kako Vlada Brčko distrikta nije željela da riješi osnovne imovinsko-pravne odnose u vezi dodijeljenog zemljišta, nisu do kraja provedene aktivnosti sa fizičkim licima koja su bila vlasnici susjednih parcela. O svim poduzetim aktivnostima Vlada je uredno obavještavana, a sve vrijeme se sarađivalo sa resornim odjeljenjem, tačnije sa Adnanom Drapićem i Natašom Đurđević", kaže direktor Hamza Kazazić.

“Šipad Komerc“ je podnio zahtjev za građevinsku dozvolu nadležnom odjeljenju, koje je to odbilo Rješenjem (UPI-1 -12-22-000335/08), od 01. 02. 2008. godine).

“Šipad Komerc“ nije uplatio dogovoreni iznos naknade za korištenje zemljišta, jer je odbijen zahtjev za prijem novca. "Šipad Komerc“ je i putem suda tražio deponovanje novca, ali je i taj zahtjev odbijen, u dva postupka, što je vidljivo iz Rješenja Osnovnog suda Brčko Distrikta BiH (broj 96 0 V 040765 12 V), od 08. 02. 2012 godine.

Uz ponudu za izradu regulacionog plana, data je garancija ABS Banke (pravni sljednik je Spaarkasse bank) da će kreditirati kupce stanova sa najpovoljnijom kamatnom stopom.

"Predstavnici nadležnih odjeljenja i Vlade Brčko distrikta izbjegavali su sastanke sa predstavnicima "Šipad Komerca“, a u isto vrijeme vodili su pregovore oko ustupanja istog zemljišta za izgradnju "Merkator centra“", navodi direktor Kazazić.

Nakon što je “Šipad Komerc“ dobio produženje Urbanističke saglasnosti od 30. 10. 2007. godine, od predstavnika Vlade nije došao nijedan dopis, u smislu zahtjeva za ispunjenje ugovorenih obaveza. A prije produženja Urbanističke dozvole, 06. 10. 2006. godine, „Šipad Komerc“ je dobio obavještenje da Vlada Brčko distrikta smatra kako nisu ispunjene obaveze iz ponude, te su predstavnici "Šipad Komerca“ pozvani na razgovor vezan za sporazumni raskid ugovora.

"Ne postoji niti jedan dokument koji bi se mogao tretirati kao pismeni raskid ugovora. Osim toga, Brčko Distrikt BiH zaključio je ugovor sa firmom ,,EG Energogroup" d.o.o. Sarajevo, 10. 07. 2007. godine, a “Šipad Komercu“ je produžena Urbanistička saglasnost 30. 10. 2007. godine za isto zemljište", naglašava direktor.

Ističe da Ured supervizora nije dao saglasnost za ovakve promjene, što je vidljivo iz dopisa OHR-a od 02. 02. 2007. godine. ""Šipad Komerc” nije obaviješten da je Skupština Brčko distrikta BiH bilo kada donijela odluku kojom je promijenila svoje Rješenje o dodjeli gradskog građevinskog zemljišta, od 29. 05. 2003. godine, niti je upoznat da je Vlada Brčko distrkta BiH donijela odluku o poništenju zaključenog ugovora. Očito je da su prestavnici Vlade Brčko Distrikta svjesno kršili sve zakonske norme i paralelno radili sa drugim investitorom radi svojih ličnih ciljeva pojedinaca iz Vlade Distrikta Brčko", smatra Kazazić.

"Predstavnici nadležnih odjeljenja i Vlade Brčko distrikta ustupili su zemljište za izgradnju "Merkator centra“ po cijeni od 40 KM, ignorirajući puno vredniju ponudu "Šipad Komerca“ koji je za isto zemljište ponudio 100 KM po kvadratnom metru. Na taj način teško je oštećen budžet Distrikta brčko BiH, a zbog nezakonitih radnji "građevinske mafije", "Šipad Komerc“ u toku cijelog ovog procesa pretrpio štetu procijenjenu na sedam miliona KM"", navodi se u saopćenju direktora “Šipad Komerca“ Hamze Kazazića.

Na vrh