Fontana>>

Sve je dio jedne nauke: Od ljudskog do Božanskog znanja

Važno je pronaći zajedničke osobine svih naučnih disciplina i razmotriti ih u jednom integralnom konceptu naučnog rada. Bilo da se radi o društvenim ili prirodnim naukama, nijedna naučna disciplina se ne može i ne smije izolirati od drugih. Fizika, hemija, biologija, sociologija, astronomija, filozofija, pravo, historija i dr., samo su različite discipline jedne integralne nauke

28. Apr 2016. | 13:44 | Haris Gatalo