Umro akademik Dževad Sarač

15. Jan 2018. | 14:31 | NV
ANUBiH

Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine, uz izraze duboke tuge, obavijestila je bosanskohercegovačku javnost da je 13. januara 2018. godine preminuo istaknuti stručnjak, naučnik i pedagog, redovni član ANUBiH akademik Dževad Sarač.

Dževad Sarač rođen je 1932. u Mostaru. Diplomirao je 1958. godine na građevinskom odsjeku Tehničkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu. Doktorsku disertaciju odbranio je 1970. godine na Građevinskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu.

Po završetku studija radio je kao projektant u preduzeću “Elektrocentar” u Sarajevu, a zatim i kao direktor Projektantskog biroa. Na Građevinskom fakultetu biran je u zvanje asistenta, docenta, vanrednog profesora i redovnog profesora. Predavao je predmete Mehanika tla, Mehanika tla i stijena i Fundiranje, na dodiplomskom studiju, i predmet Specijalna poglavlja donjeg stroja saobraćajnica na postdiplomskom studiju.

Bio je direktor Zavoda za geotehniku i predsjednik Naučnog savjeta Zavoda. Predavao je na Fakultetu građevinskih znanosti Sveučilišta u Zagrebu i na Univerzitetu Kebangsaan u Maleziji. U časopisima i konferencijskim zbornicima objavio je preko četrdeset naučnih i stručnih radova. Autor je ili koautor preko 150 geotehničkih studija, ekspertiza i projekata.

Učestvovao je u planiranju, projektovanju i izgradnji velikog broja objekata, na izradi geotehničke dokumentacije, radio je kao konsultant ili član revizionih komisija. Bio je član Međunarodnog i Jugoslovenskog društva za mehaniku tla i fundiranje, kao i društva za jugoistočnu Aziju.

Dobitnik je republičke nagrade za nauku “Veselin Masleša” (1997) i većeg broja priznanja: Orden rada sa zlatnim vijencem, Povelja Građevinskog fakulteta i Plaketa Univerziteta u Sarajevu. Proglašen je za zaslužnog člana Saveza građevinskih inžinjera i tehničara Jugoslavije. Za dopisnog člana ANUBiH izabran je 1987, a za redovnog 1995. godine.

Zajednička komemorativna sjednica Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine i Građevinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu održat će se u utorak, 16. 1. 2018. godine u 11 sati u amfiteatru Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine (Bistrik 7, Sarajevo).

Dženaza će se obaviti istog dana u 14:00 sati na gradskom groblju Stadion.

 

NV / NAP

Na vrh