Vijeće ministara: Odgovoriti na Upitnik Evropske komisije u što kraćem roku

26. Jan 2017. | 08:01 | NV
89 sjednica VMBiH 25012017

Vijeće ministara BiH zadužilo je nadležne institucije Vijeća ministara BiH i preporučilo vladama entiteta, Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine i vladama kantona da zaduže svoje institucije da se prilikom pripreme odgovora pridržavaju ,,Smjernica za izradu odgovora na pitanja iz Upitnika Evropske komisije (EK) za pripremu mišljenja o zahtjevu za članstvo” koje su usvojene na 51. sjednici Vijeća ministara BiH.

Od institucija Vijeća ministara BiH zatraženo je, a vladama entiteta, Brčko Distrikta BiH i kantona preporučeno da zaduže svoje institucije da priprema odgovora na pitanja iz Upitnika Evropske komisije bude prioritetni zadatak te da se pridržavaju predloženih rokova, kao i da osiguraju punu saradnju s  Direkcijom za evropske integracije.

Direkcija za evropske integracije Vijeća ministara BiH zadužena je da organizira proces prevođenja odgovora na engleski jezik na pitanja iz Upitnika EK.

Istovremeno su institucije Vijeća ministara BiH zadužene, a vladama entiteta, Brčko Distrikta BiH i kantona je preporučeno da zaduže svoje institucije da na engleski jezik prevedu zakone i pozakonske akte  i druge dokumente iz svoje nadležnosti koji će biti dostavljani uz odgovore na Upitnik EK.

Direkcija za evropske integracije Vijeća ministara BiH zadužena je da redovno informira javnost o toku priprema odgovora na pitanja iz Upitnika EK.

Institucije u BiH trebale bi do 31. 1. 2017. godine pripremiti odgovore na Upitnik EK, a do kraja februara ove godine radne grupe će tehnički finalizirati i potvrditi odgovore BiH.

Ovi zaključci proistekli su iz usvojene Informacije o „Prijedlogu rokova za pripremu odgovora na pitanja iz Upitnika Evropske komisije“, te o dosadašnjim aktivnostima na pripremi odgovora, koju je pripremila Direkcija za evropske integracije Vijeća ministara BiH.

 

NV

Na vrh