BiH podigla 2,46 milijarde inostranih kredita za troškove javnog sektora

11. Jun 2017. | 23:06 | NV
43705

Više od trećine novog vanjskog duga Bosne i Hercegovine čine krediti namijenjeni javnom sektoru, pokazuju podaci Ministarstva finansija i trezora BiH, izvještava indikator.ba.

Ukupan vanjski dug BiH na kraju 2016. godine iznosio je 8,53 mlrd KM, a kada se oduzmu naslijeđeni komercijalni dugovi prema Pariškom i Londonskom klubu kreditora, te zajmovi IBRD-a, a što potpada pod tzv. stari dug, ukupno novo zaduživanje naše države iz vanjskih izvora iznosi 7,1 mlrd KM.

Od uzetih novih kredita 52,78 posto, ili 3,78 mlrd KM odnosi se na kredite usmjerene za realizaciju infrastrukturnih projekata, 34,43 posto ili 2,46 mlrd KM na kredite za javni sektor, dok je svega 12,79 posto ili 915,5 mil. KM angažovano za privredne djelatnosti.

Kad je riječ o javnom sektoru krediti se odnose na obrazovanje, žrtve rata, razminiranje, kulturno naslijeđe, zdravstveni sektor, projekte za prilagođavanje socijalnom sektoru, razvoj općina, stand-by i EFF aranžman, pomoć izbjeglim i raseljenim licima, makrofinansijsku pomoć, pomoć socijalnom sektoru, kredite za podršku budžetu i drugo.

Informacija Ministarstva finansija i trezora ne prikazuje precizne podatake koliko je od vanjskog duga utrošeno za podršku budžetima. No, evidentno da je riječ o velikim iznosima budući da je samo od Međunarodnog monetarnog fonda ukupno angažovano 1,2 mlrd KM kredita, od čega se na prošireni aranžman, koji je u toku, odnosi 158,17 mil. KM, a 1,05 mlrd KM otpada na ranije stand by aranžmane.

Jedan dio ovih sredstava, kao što je poznato, bio je usmjeren za podršku budžetima, odnosno održavanje fiskalne stabilnosti.

Sa MMF-om imamo još ugovorenih a neiskorištenih 945 mil. KM sredstava po osnovu proširenog aranžmana, dok ovom kreditoru imamo još za vratiti oko 870 miliona KM.

Budžetski manjkovi najvećim dijelom finansirani su unutrašnjim zaduživanjem emisijom obveznica i trezorskih zapisa, a bh. entiteti su na ovaj način “progutali” u 2016. godini 506 miliona KM. Prednjačila je Federacija BiH sa 320,8 mil. KM, dok je Republika Srpska ovim putem angažovala 185,1 mil. KM.

U postupku pregovaranja i zaključivanja krajem 2016. godine bili su i novi krediti u vrijednosti 1,94 mlrd KM, a koji se najvećim dijelom odnose na infrastrukturne projekte. Novo zaduživanje obuhvata projekte iz oblasti putne, željezničke, vodovodne i komunalne infrastrukture, energetike, zdravstva, poljoprivrede, bankarstva i obrazovanja. Najveći ugovori su za kreditiranje izgradnje Koridora Vc, za projekte sanacije šteta nakon poplava, modernizaciju cesta u FBiH, kao i sanaciju vodovodnog sistema Kantona Sarajevo.

Posmatrano po namjeni, od ukupne vrijednosti projekata planiranih za novo kreditno finansiranje, na infrastrukturu se odnosi 82,32%, na javni sektor 10,74%, a na projekte za privredne djelatnosti 6,94 posto.

Većinu novih kredita ugovorila je Federacija BiH – procentualno više od 87 posto.

 

NV / indikator.ba

Na vrh