Hadžibajrić o odluci Ustavnog suda FBiH: Stvari konačno dolaze na svoje mjesto

9. May 2017. | 19:54 | NV
ibro0(5)

Ustavni sud Federacije Bosne i Hercegovine, odlučujući po zahtjevu načelnika Općine Stari Grad Ibrahima Hadžibajrića, utvrdio je povredu prava na lokalnu samoupravu, odredivši se na taj način o ustavnosti Zakona o vraćanju, dodjeli i prodaji stanova i Zakona o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo, prenosi bh. novinska agencija Patria.

Načelnik Općine Stari Grad Ibrahim Hadžibajrić podnio je apelaciju Ustavnom sudu FBiH tvrdeći da je prekršeno pravo lokalne samouprave propisima kojim 70 posto od prodaje općinskih stanova ide Kantonu Sarajevo, tačnije Kantonalnom fondu za izgradnju.

Po donošenju današnje presude, Hadžibajrić je izjavio da je očekivana i da konačno stvari dolaze na svoje mjesto.

“To su sredstva kojim treba da raspolažu općine i nelogično je i bilo da se sredstva od prodatih stanova raspoređuju u omjeru 70:30% u korist Kantona – ne ulazeći u način kako je odluka o ovakvoj raspodjeli uopšte donesena”, kaže Hadžibajrić.

Da je Ustavni sud donio ispravnu odluku potkrijepio je i činjenicom da je Općina Stari Grad u posljednjih osam godina izgradila tri zgrade za smještaj interno raseljenih lica i socijalnih slučajeva. Njihovu gradnju finansirala je Općina Stari Grad i Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice, a ne Kantonalni fond u koji su se slijevala sredstva od prodaje stanova.

“Na teret opština pala je i briga oko rješavanja stambenih pitanja i smještaja različitih kategorija stanovništva – osim šehidskih porodica i porodica palih boraca, tako da smo mi u posljednjih šest godina izgradili tri zgrade i riješili smještaj 31 porodice. Znači, mi smo riješili sve interno raseljene osobe iz Starog Grada koji su bili izbjeglice u svom gradu više od dvadeset godina. To je još jedan razloga zašto su sredstva od prodatih stanova trebala ostati opštinama jer smo ih mogli usmjeriti u ove projekte”, kazao je Hadžibajrić.

Tokom ranije javne rasprave o ovom slučaju Hadžibajrić je istaknuo da Zakon o principima lokalne samouprave FBiH propisuje da jedinice lokalne samouprave slobodno raspolažu svojim sredstvima i da je zakonodavac dužan pribaviti mišljenje od Saveza općina i gradova FBiH o svim pitanjima koja mogu utjecati na finansijske obaveze jedinice lokalne samouprave.

Čitajući presudu u ovom slučaju predsjednica Ustavnog suda FBiH Aleksandra Martinović kazala je da su punomoćnici podnosioca zahtjeva proširili zahtjev za zaštitu prava na lokalnu samoupravu te naglasila da je prikupljanjem dokaza utvrđeno da Savez općina i gradova FBiH nije bio konsultiran u postupku donošenja osporenih zakona.

Stoga je Ustavni sud stanovišta da se osporenim članovima zakona, prema kojima se od prodaje stanova 30 posto raspoređuje prodavcu, a 70 posto općini na čijoj se teritoriji stan nalazi, te da se prema takvom raspoređivanju sredstva usmjeravaju u Kantonalni fond za izgradnju stanova određenih kategorija stanovništva, a bez prethodno pribavljene i provedene konsultacije lokalne zajednice u skladu sa Zakonom o principima lokalne samouprave, nesumnjivo povređuje pravo Općine Stari Grad Sarajevo na lokalnu samoupravu.

Presuda Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine bit će objavljena u “Službenim novinama Federacije BiH” i “Službenim novinama Kantona Sarajevo”, te dostavljena strankama u postupku.

 

NV / NAP

Na vrh