Konferencija u Mostaru: EU doprinosi harmonizaciji obrazovnog sistema u Bosni i Hercegovini sa EU standardima

7. Jul 2017. | 15:59 | NV
IMG_6046

“Djeca imaju pravo na kvalitetno obrazovanje i važan je zadatak na vladajućim strukturama da preuzmu odgovornost u garanciji prava na kvalitetno obrazovanje: učešće i potpuna posvećenost svih tijela kojih se ovo pitanje tiče je neophodno”, zaključak je konferencije održane u Mostaru.

Na završnoj konferenciji organiziranoj pod okriljem projekta “Razvoj kvalifikacijskog okvira za opće obrazovanje” koji finansira EU, predstavljeni su projektni rezultati i razmijenjena iskustva između različitih sudionika u obrazovnim procesima. Konačni ciljevi ovog projekta je daljnji razvoj elemenata bh. kvalifikacijskog okvira za opće obrazovanje, te doprinos harmonizaciji obrazovnih sistema u Bosni i Hercegovini sa standardima obrazovnih sistema u Evropskoj uniji, bazirano na EU Strategiji 2020.

Projekt je uključivao razvoj i pilotiranje ishoda učenja i specifičnih standarda na kraju 3., 6. i 9. razreda osnovnog obrazovanja u matematici, maternjem i stranom jeziku i biologiji, kao i na kraju srednjeg obrazovanja, te izrada Priručnika o kvaliteti u općem obrazovanju, koji će imati snažan utjecaj na poboljšanja kvalitete ovog nivoa obrazovanja.

Adnan Husić, pomoćnik ministra u Ministarstvu civilnih poslova BiH je naglasio važnost projekta za unapređenje obrazovnih sistema u Bosni i Hercegovini. “Nove članice Evropske unije, zemlje kandidatkinje i potencijalne kandidatkinje su pokazale da razvoj i implementacija kvalifikacijskog okvira može biti alat za reforme i modernizaciju općeg obrazovanja i naobrazbe, koji trebaju biti bazirani na ishodima učenja. Ovo je važan korak za Bosnu i Hercegovinu na putu prema članstvu u EU”, rekao je Husić.

Jadranka Mihić, programska menadžerica pri Delegaciji Evropske unije u BiH, je naglasila važnost obrazovnih reformi i osvrnula se na ciljeve projekta: “Ovaj projekt je imao težak i zahtjevan zadatak, jer se bavio reformom obrazovanja. Transformacija edukacijskog sistema iz arhaičnog, zasnovanog na ulaznim rezultatima, u sistem koji će biti zasnovan na izlaznim rezultatima je ključni dio obrazovne reforme. Trebali bismo se fokusirati na to koliko učenici i učenice posjeduju znanja, za šta su sposobni/e i šta su njihove kompetencije na kraju svakog obrazovnog nivoa”, rekla je Mihić.

Više od 500 obrazovnih sektora iz cijele Bosne i Hercegovine je uzelo učešće na 86 radnih sastanaka i radionica, te su podijelili svoja znanja i ekspertize u cilju razvijanja potrebnih dokumenata i standarda. Više od 2000 profesionalaca/ki je konzultirano u ovom procesu, uključujući nastavnike i nastavnice, profesore i profesorice, pedagoge, direktore i direktorice škola, predstavnike 50 ministarstva, agencija i Pedagoških institucija, te ostalih relevantnih javnih institucija.

“Implementacija širokog raspona mjera će unaprijediti kvalitetu općeg obrazovanja u BiH i osigurati perspektivniju budućnost za dolazeće generacije mladih, a svakako poboljšati i kvalitetu njihovog života u iznimno promjenjivom okruženju”, rekao je na konferenciji Willem H. Kolthof, vođa projektnog tima, i naglasio da je “neophodan holistički pristup: fragmentirana vizija obrazovanja će neminovno dovesti do nedosljednih, kontradiktornih korektivnih intervencija, te neuravnoteženih poboljšanja aspekata kvalitete.”

Larisa Halilović, direktorica British Councila u BiH, je naglasila da su, u protekle dvije i po godine, profesionalne osobe u obrazovnom sektoru iz cijele zemlje demonstrirale svoju posvećenost pozitivnim promjenama u obrazovanju kada se govori o kvaliteti učenja i predavanja. “Osamnaest eksperata iz deset zemalja je usko surađivao sa tijelima u BiH u cilju identificiranja najboljih dijelova lokalnih i međunarodnih praksi, ojačavajući kapacitete i umrežavajući se unutar zemlje, ali i izvan njenih granica, u regionu i EU. Ovo, bez dvojbe, služi kao izvrsna podloga za slijedeće korake koje zahtjeva plan reforme obrazovanja i boljoj budućnosti mladih ljudi u BiH”, zaključila je Halilović.

Kako je naglašeno na jučerašnjoj konferenciji, kvalitetno obrazovanje mora biti prioritet od ranih godina djeteta, preko djetinjstva do odrasle dobi.

Finalni zaključak konferencije bio je da su postignuti značajni rezultati, koji će bez sumnje predstavljati odlične temelje za daljnju implementaciju Kvalifikacijskog okvira. Među najznačajnijim rezultatima, koji su između ostalih, postignuti u okviru projekta, naveden je razvoj sveobuhvatnog plana za provedbu eksterne mature, izrada standarda zanimanja za nastavnike i nastavnice u predškolskom, osnovnom i srednjem obrazovanje, razvoj obrazovnih modula i smjernica za usavršavanje nastavnika u primjeni profesionalnih standarda, te razvoj profesionalnih kompetencija.

Projekt “Razvoj kvalifikacijskog okvira za opće obrazovanje” je finansirala Evropska unija u iznosu od 1.857.600 eura, a implementirao ga je British Council u partnerstvu sa WYG-om i GIZ-om.

IMG_6055

NV

Na vrh