Sarajevo sjedište Sekretarijata Inicijative za spremnost i prevenciju katastrofa u Jugoistočnoj Evropi

14. Jun 2017. | 09:51 | NV
105 sjednica VMBiH 13-06-17 002

Vijeće ministara jučer utvrdilo je Prijedlog osnova za zaključivanje Sporazuma između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i vlada ostalih zemalja država članica Inicijative za spremnost i prevenciju katastrofa u Jugoistočnoj Evropi o aranžmanima države domaćina u vezi sa Sekretarijatom Inicijative za spremnost i prevenciju katastrofa u  Jugoistočnoj Evropi. Cilj Sporazuma je da  Sekretarijatu, čije sjedište će biti u Sarajevu,  omogući efikasno obavljanje svojih operativnih zadatka i dužnosti.

Glavni ciljevi Inicijative za spremnost i prevenciju katastrofa u Jugoistočnoj Evropi treba da doprinesu građenju institucionalnih kapaciteta organizacija za upravljanje katastrofama kako bi jačale mjere prevencije i sprečavanja u zemljama regiona. Između ostalog, predviđeno je da Inicijativa služi kao regionalna mreža i da olakšava prevenciju i pripremljenost za prirodne i katastrofe koje uzrokuje ljudski faktor, te da jača bilateralnu i multilateralnu saradnju, kao i  da ocjenjuje programe pripremljenosti za katastrofe i izrađuje strategije za njihovo jačanje.

Ministarstvo sigurnosti će dostaviti Prijedlog osnova Predsjedništvu BiH u daljnju proceduru.

 

NV

Na vrh