Sjednica Vlade KS: Vlada od Skupštine traži zeleno svjetlo za uvođenje prinudne uprave u GRAS

11. May 2017. | 19:48 | NV
gras patria(5)

Vlada Kantona Sarajevo je na svojoj današnjoj sjednici prihvatila i prema Skupštini Kantona uputila Informaciju Ministarstva saobraćaja Kantona Sarajevo o sticanju uslova za uvođenje privremenih mjera za sanaciju stanja u KJKP „Gradski saobraćaj“ d.o.o. Sarajevo isključivanjem rada upravljačkih tijela i postavljenjem privremenog upravitelja.

Vlada Kantona Sarajevo traži od Skupštine nalog, da u roku od sedam dana od dana donošenja skupštinskog zaključka, na prijedlog Ministarstva saobraćaja KS imenuje privremenog upravitelja u KJKP „Gradski saobraćaj“.

Obaveza imenovanog privremenog upravitelja, prema predloženom zaključku, bila bi da u saradnji sa Ministarstvom saobraćaja KS u roku od 30 dana od dana usvajanja zaključka na Skupštini, dostavi Skupštini Kantona prijedlog mjera za sanaciju i reorganizaciju KJKP „Gradski saobraćaj“ na razmatranje i usvajanje.

U skladu sa Zakonom o komunalnim djelatnostima Kanton Sarajevo nadležan je da obezbijedi javni prijevoz putnika na području Kantona. Javni prijevoz je komunalna djelatnost od javnog interesa i obavlja se kao javna služba, a podrazumijeva prijevoz putnika po linijama na području KS. Ministarstvo saobraćaja, nadležno je da prati saobraćajnu problematiku te predlaže i provodi mjere koje unapređuju saobraćajni sistem, a što proizilazi iz Odluke o sigurnosti i organizaciji prometa.

Zbog sve izraženijih problema u održavanju javnog linijskog prijevoza putnika na području Kantona Sarajevo, tj. sve evidentnijeg poremećaja u pružanju komunalne usluge javnog prijevoza putnika na području Kantona, Ministarstvo saobraćaja cijeni da je neophodno preduzeti zakonom predviđene mjere za otklanjanje nastalih poremećaja u odvijanju javnog linijskog prijevoza putnika.

“Po Zakonu o imovini Kantona Sarajevo utvrđeno je da Kanton vrši ovlaštenja i obaveze vlasnika po osnovu državnog kapitala prema preduzećima i ustanovama koja u cjelini ili djelimično imaju državni kapital. Obzirom da se stanje u poslovanju GRAS-a o pogoršalo i da se obaveze prema povjeriocima kontinuirano povećavaju, platežna nesposobnost Društva je nesporna činjenica. Zbog svega navedenog, predložena informacija sa zaključcima se dostavlja Skupštini Kantona Sarajevo na razmatranje i usvajanje”, saopćeno je iz Vlade KS.

 

NV / NAP

Na vrh