Vijeće ministara BiH podržava aplikante za projekte finansirane od strane EU

21. Dec 2016. | 10:45 | NV
86 sjednica VMBiH 201216 foto1

Vijeće ministara BiH je na jučerašnjoj sjednici usvojilo Informaciju Ministarstva civilnih poslova o učešću Bosne i Hercegovine u programu Evropske unije „Kreativna Evropa“ s prijedlogom aktivnosti u cilju povećanja uspješnosti.

Vijeće ministara BiH će, putem grantova za međunarodnu kulturnu saradnju i sufinansiranje projekata institucija kulture, koje dodjeljuje svake godine, podržati domaće subjekte koji dobiju projekte iz EU programa, a za koje su obavezni da osiguraju vlastito sufinansiranje.

Ministarstvo civilnih poslova BiH će uputiti akt entitetskim i kantonalnim ministarstvima kulture s preporukom da uspostave mehanizam sufinansiranja na svojim nivoima kako bi uspješnost domaćih institucija i organizacija u programima EU bila veća, a samim tim i veće povlačenje sredstava iz ovih fondova.

U 2016. godini subjekti iz Bosne i Hercegovine iz programa Kreativna Evropa, potprograma „MEDIA“, povukli su ukupno 297.000 eura, što je odličan uspjeh  jer su aplikanti iz BiH za prvih pola godine i samo u okviru „MEDIA“ potprograma povukli više sredstava nego što košta ulazna karta BiH i troškovi deska. Ovaj iznos je povuklo sedam pravnih lica sa četiri otvorena poziva.

Od pristupanja BiH potprogramu „MEDIA“ ukupno je putem ovog programa povučeno više od 800 hiljada eura.

 

NV

Na vrh