Zaštita djece na nivou lokalnih zajednica: Zajedničkim pristupom do općina-prijatelja djece

17. Mar 2017. | 19:25 | NV
IMG_0510-810x540

U Sarajevu je održan dvodnevni trening za predstavnike i predstavnice škola, centara za socijalni rad, općina, centara za mentalno zdravlje/domova zdravlja, policijskih uprava i nevladinih organizacija iz 10 opština u FBiH o ulozi referalnih mehanizama u zaštiti djece na nivou lokalnih zajednica. Trening je organiziran u okviru UNICEF projekta koji finansira EU, a na terenu provodi organizacija “World Vision BiH”.

“Cilj treninga je ojačati sisteme upućivanja na lokalnom nivou, razmijeniti iskustva i razviti lokalne planove aktivnosti u skladu sa akcionim planom za zaštitu djece BiH”, kaže Adisa Redžić, voditeljica implementacije Projekta u organizaciji “World Vision BiH”.

Jedan od predavača na treningu prof.dr. Elmedin Muratbegović kaže kako su predstavnice i predstavnici lokalnih koalicija-grupa za zaštitu prava djeteta koji prisustvuju treningu opredijeljeni da naučeno primjene u praksi:

“Radimo na tome kako da se odredbe iz Akcionog plana za zaštitu djece u BiH kroz njihove aktivnosti i kvalitetne i provodive lokalne akcione planove spusti na lokalni nivo i da se u konačnici uključe u sistem općina-prijatelj djece. Grupe su multisektorske i cilj je, između ostalog, da se uspostavi što bolji sistem koji će prepoznati slučajeve nasilja nad djecom, i što detaljnije definisati u kojem momentu se svako od aktera uključuje, te kako da jedni od drugih dobiju potrebnu podršku”, kaže prof. dr. Muratbegović.

Članica jedne od općinskih grupa za zaštitu djece, nastavnica razredne nastave iz OŠ “Kulin Ban” u Visokom Lejla Bukva kaže kako je radionica vrlo konkretna te da su od predavača mogli naučiti puno toga što će poslije moći primijeniti u svojim zajednicama.

“Nakon ovoga pristupićemo izradi novog akcionog plana koji će sadržavati sve ono o čemu smo na ovom treningu i kroz naš raniji angažman kroz grupu radili, a vezano je za praćenje napredovanja djece kroz školski sistem i eventualnih poteškoća ili naznaka rizičnog ponašanja koje može dovesti do vršnjačkog nasilja, kao i načina na koje svako odnas u takvimsituacijama treba da djeluje. Krajnji cilj nam je Općina Visoko-Prijatelj djece”, kaže Lejla Bukva.

UNICEF u Bosni i Hercegovini je jedan od recipijenata EU sredstava za implementaciju projekta “Zaštita djece od nasilja i promocija socijalne inkluzije djece sa poteškoćama u razvoju u zemljama Zapadnog Balkana i Turskoj“. Cilj regionalog djelovanja je promocija poštivanja ljudskih prava i stvaranje učinkovitijih i inkluzivnijih javnih službi u vezi sa ranjivim skupinama (djeca žrtve nasilja i djeca sa poteškoćama u razvoju), putem osniživanja civilnog društva i promocijom saradnje u regiji.

 

NV / zasvakodijete.ba

Na vrh