Završena Konferencija na temu upravno-pravnog okvira u regionu Zapadnog Balkana

22. Feb 2017. | 22:01 | NV
1

Sve zemlje u regionu Zapadnog Balkana, izuzev Bosne i Hercegovine, donijele su u posljednje dvije godine nove zakone o opštem upravnom postupku. Ovi zakoni su ključni za reformu javne uprave, i samim tim za poboljšanje usluga koje javna uprava pruža građanima i privredi. Iskustva zemalja regiona koje su izvršile reforme u oblasti upravnih postupaka mogu umnogome pomoći i olakšati Bosni i Hercegovini u pristupanju takvoj reformi. Iz ovog razloga su Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine i Regionalna škola za javnu upravu (ReSPA) organizovali dvodnevnu konferenciju o novim zakonima o opštem upravnom postupku (ZOUP) u regionu Zapadnog Balkana.

Učesnici konferencije su bili stručnjaci za upravno pravo iz Bosne i Hercegovine, regiona Zapadnog Balkana i zemalja Evropske unije, a na skupu je bilo riječi o osnovnim principima upravnog prava u EU, iskustvima Makedonije, Crne Gore i Srbije u pripremama za primjenu nove regulative o opštem upravnom postupku, novim institutima u oblasti opšteg upravnog postupka, kao i o analizi stanja u oblasti upravnog prava u Bosni i Hercegovini.

Određeni instituti uvedeni u nove zakone o opštem upravnom postupku država regiona (kao što su npr. garantni akt i upravni ugovor) zapravo su novi za sve, i ova konferencija je zato bila prilika za detaljnije razmatranje ovih oblasti, predstavljanje rezultata, ali i raspravljanje problema do kojih je došlo u praksi.

„Odlučivanje o upravnim stvarima u upravnom postupku jedan je od najznačajnijih i za građane najvidljivijih poslova tijela uprave. Vjerovatno ništa značajnije ne utiče na stvaranje imidža državne uprave u očima građanina od učinkovitosti uprave kao sistema. Kroz upravne postupke građani ostvaruju svoja prava od rođenja pa do smrti, te ukoliko ista ostvaruju učinkovito, tada je i svijest o državnoj upravi bolja. Imajući u vidu da je cilj svih vlada poboljšanje uvjeta života građana i poslovnog okruženja, u tom smislu jedan od prioriteta jeste i reforma upravnih postupaka u cilju njihovog pojednostavljenja i ubrzavanja. Stoga, vjerujem da ćemo svi, a posebice mi u Bosni i Hercegovini imati koristi od ove konferencije“, kazao je Josip Grubeša, ministar pravde Bosne i Hercegovine i član Upravnog odbora ReSPA na ministarskom nivou.

„ReSPA, između ostalog,  svojim aktivnostima doprinosi razvoju upravno-pravnih okvira u regionu Zapadnog Balkana, promovišući  Evropska načela javne uprave. Naši napori su usmjereni na podršku zemljama regiona u ostvarivanju najbolje moguće procjene i primjene ovih evropskih načela i standarda,“ kazala je u uvodnoj riječi  Zorana Gajić, predstavnica ReSPA. „Prepoznajući potrebu za unapređenje i modernizaciju regulative u oblasti upravnog prava u Bosni i Hercegovini, spremni smo da predložimo instrumente kojima ReSPA može da pomogne, uključujući ‘Regionalni mehanizam za uzajamno stručno usravršavanje’ koji smo nedavno stavili na raspolaganje svojim članicama.“

Emir Mehmedović, glavni upravni inspektor Ministarstva pravde BiH, kazao je da „pomoć u edukaciji državnih službenika, posebno rukovodećih državnih službenika, koji su kroz  obuke koje je organizovala ReSPA stekli solidna znanja i iskustva koja ne bi mogli steći na drugi način. Činjenica je da je ReSPA stvorila mrežu stručnjaka u raznim oblastima koji pomažu u razmjeni praktičnih iskustava. Treća najvažnija stvar koju nam je ReSPA do sada pružila jesu analize koje su njihovi stručnjaci vrlo kvalitetno uradili za sve zemlje reigona, između ostalog, vezano za upravne postupke. Mi u BiH imamo četiri nivoa na kojima postoje  zakoni o upravnom postupku, tako da dosadašnja iskustva i rad svih zemalja regiona, posebno analize, mogu nam pomoći da saznamo šta se pokazalo kvalitetnim ili manje kvalitetnim u njihovoj dosadašnjoj praksi.“

Podstaknuta ovim poduhvatom i u skladu sa činjenicom da regionalna saradnja nema alternativu, ReSPA je prepoznala potrebu za razmjenom iskustava u području opšteg upravnog postupka i upravnog prava – kako među zemljama zapadnog Balkana tako i sa zemljama EU sa sličnim karakteristikama. U odgovoru na tu potrebu, ReSPA je podržala objavljivanje regionalne komparativne studije pod nazivom „Pravni lijekovi u upravnom postupku na Zapadnom Balkanu“, koja je predstavljena na konferenciji. U ovom dokumentu se analizira niz novih zakona o opštem upravnom postupku i upoređuju se relevantne novine na Zapadnom Balkanu sa iskustvima Hrvatske, Slovenije i Austrije.

Među preporukama sa konferencije je i ideja da se pripremi analiza koja će olakšati donošenje političkih odluka vezanih za oblast opšteg upravnog postupka i izvodljivih opcija na nivou Bosne i Hercegovine i njenih entiteta. Doprinos ReSPA ogledaće se takođe u organizovanju studijskih posjeta Evropskom sudu za ljudska prava u Strazburu za zaposlene u upravnim sudovima u ReSPA mreži. Takođe, u planu je izrada zbirke slučajeva iz prakse  Evropskog suda za ljudska prava vezane za upravno-pravnu materiju iz regiona Zapadnog Balkana. Pored mehanizma za hitne ekspertske intervencije u odgovoru na specifične probleme na terenu u članicama ReSPA, predstavljen je i pomenuti ‘Regionalni mehanizam za uzajamno stručno usravršavanje’ koji je ova organizacija nedavno stavila na raspolaganje svojim članicama.

 

NV

Na vrh